Dobývací prostor (DP)

Dobývací prostor (DP) - je území umístěné v CHLÚ a je to přesné stanovení hranic těžby.Podléhá schválení záměru procesem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oficiální definice:

Dobývací prostor (DP) se stanoví podle § 25 Horního zákona na základě výsledků průzkumu ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby výhradní ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území. Stanovení dobývacího prostoru má charakter rozhodnutí o využití území ve smyslu § 32 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho hranice jsou vyznačeny v územně plánovací dokumentaci. Stejný režim ochrany platí pro dobývací prostory těžené i netěžené, rozhodující je pouze platnost dobývacího prostoru. V případě plánovaného umístění stavby do prostoru DP je třeba projednat tuto záležitost v rámci stavebního řízení s organizací, které byl DP stanoven a s územně příslušným obvodním báňským úřadem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601