Účinná obrana sdružení občanů ve Pstruží proti těžbě plynu v Beskydech

07.10.2008 18:45

Dne 1.12.2004 povolil stavební úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve sloučeném
územním a stavebním řízení, stavbu "Předávací stanice VTL-STL 100 Pstruží" v
kat. území Pstruží. Předmětná stavba byla od samého začátku navržena mimo
jiné na vypouštění chemických látek volně do ovzduší (jedná se např. o
pentan, hexan, sirovodík, metan apod.) Jak se později ukázalo, ve
vypracovaném posudku Ing. Petra Jančíka z VŠB Ostrava, "stavba významně
ovlivňuje okolí do okruhu 100 m". V okolí 100 m je však poměrně hustá
zástavba rodinných domků, kde žije více než 60 občanů Pstruží. Stavební úřad
tuto stavbu povolil, aniž by o tom informoval zákonem stanovené účastníky
stavebního řízení, tedy občany žijící v okruhu zmíněných 100 m od tohoto, v
naší obci významného, zdroje znečišťování ovzduší.

Proti prvostupňovému rozhodnutí podal předseda občanského sdružení Svítání v
Beskydech, dne 31.10.2006, odvolání.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Odbor územního plánování, stavebního
řádu a památkové péče (dále jen "odvolací orgán") vydal dne 23.1.2007
rozhodnutí, č.j. MSK 174824/2006 sp. zn. ÚPS/51096/2006/Kaš, kterým odvolání
zamítnul jako nepřípustné.

Vzhledem k tomu, že občané, žijící v dosahu stavby vyfukující chemické
látky, vyčerpali všechny dostupné možnosti, jak bránit svá zákonem daná
práva - například právo na zdravé životní prostředí, byla podána dne
29.3.2007 žaloba o zrušení rozhodnutí správního orgánu, ve které se namítalo
mimo jiné zkrácení na právech, neboť nebyli v tomto řízení nezákonně
přibráni do okruhu účastníků řízení.

Dne 15.5.2008 vydal Krajský soud v Ostravě rozsudek, č.j. 22 Ca 144/2007 -
41, kterým rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil a věc vrátil odvolacímu
orgánu k dalšímu řízení, neboť došel k závěru, že se odvolací orgán
nedostatečně vypořádal s důvody, které pro podporu svého účastenství žalobce
uvedl.

Z výše uvedeného lze vyvodit, že byl žalobce spolu s ostatními občany
žijícími v okruhu 100 m od kontroverzní stavby opomenutým účastníkem
sloučeného územního a stavebního řízení a tedy že řízení proběhlo nezákonně.
Z tohoto důvodu je nezákonné i kolaudační rozhodnutí, které bylo na podkladě
spojeného územního a stavebního povolení vydáno. Toto nyní řeší Nejvyšší
správní soud v Brně.

Rozhodnutí o povolení stavby tedy v této chvíli není pravomocné, a to je
první významné vítězství sdružení občanů ve Pstruží - Svítání v Beskydech
versus těžba plynu ve Pstruží, proti, kterému se peticí vyjádřila významná
část obce.

Dalším krokem, kterým obyvatelé Pstruží dávají jasnou odpověď na těžební
aktivity nejrůznějších zahraničních těžebních společností, je obsaženo v
Usnesení č. 9 zastupitelstva obce Pstruží ze dne 27.6.2008, č.: 75/9/2008.
Zastupitelé zde požadují "doplnit textovou část územního plánu obce Pstruží,
a to tak, že v regulační stanici Pstruží se nebude provádět sušení, čištění,
ani žádná jiná úprava zemního plynu". Zastupitelé tedy jednohlasně dali
najevo, že v naší obci jsou pokusy těžařů vypouštět chemikálie do ovzduší,
či provádět jiné aktivity související s úpravou či čištěním zemního plynu,
naprosto nežádoucí a nemají žádnou podporu našich občanů.

Autor: Petr Ptáček
Zdroj: Svítání v Beskydech

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601