Seminář Těžba uranu v souvislostech

18.02.2009 15:56

Rád bych prostřednictvím tohoto článku poděkoval přátelům z o. s. Naše Podještědí za pozvání a za péči během mé účasti na semináři. Seminář se konal 20. 11. 2008 v Libereckém Babylonu.  Už od začátku mě překvapila účast tolika významných lidí a odborníků. Mezi pozvanými nechyběli odborníci přes těžbu uranu, zdravotní rizika, chemii nebo energetiku. Seminář mě osobně velmi obohatil o mnoho zajímavých informací ze světa těžby uranu v globálním i domácím měřítku.

 

Celý seminář byl velmi zajímavý a pro mě obohacující v oblasti nových informací.

Semináře se zúčastnili i 3 lidé z DIAMO s.p. kteří se přišli podívat na aktivity občanského sdružení a jeho cíle.

Na seminář se přišli podívat i lidé z ČT a natočit další díl do pořadu Nedej se. A vyzpovídat účastníky semináře na tiskové konferenci.

Nedej se – online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208562248420031-nedej-se/

 

 

Stručný přehled přednášek

Dovolil bych si udělat krátký souhrn obsahu přednášek a doplit je vlastním názorem.

 

Téma: Obejde se česká energetika bez českého uranu?

Přednášející: Ing. Edvard Sequens (Calla)

Obsah přednášky nás obeznámil o stavu zásob a potřebě uranu v jaderné energetice ČR v budoucnu. Za zmínku určitě stojí fakt, že díky neekologickému způsobu dobývání uranu ať už hlubině nebo pomoci IN-SIT toužení se jaderná energetika nejeví jako nejlepší a ani nejekologičtější zdroj a proto se dá předpokládat, že po prudkém zvýšení cen uranu na světových trzích které proběhlo v nedávných letech a následném boomu ve stavbě jaderných elektráren bude nutně následovat útlum tohoto odvětví.

Samozřejmě se nedá přesně odhadnout, jakým směrem se bude energetika odvíjet, jelikož do hry vstupuje mnoho proměnných faktorů. Závěrem tedy je, že česká energetika se bez uranu v budoucnu bude muset obejít. Ať už kvůli devastujícím dopadům těžby uranu nebo odporu lidí k těžbě. Po účasti na semináři jsem si znovu upevnil ve svém názoru a přesvědčení, že těžba v Podještědí nejenom že není potřebná, ale představovala by rizika pro životní prostředí v řádech desítky let.

 

Téma: Cesta uranu z ložiska do jaderného reaktoru

Přednášející: Ing. Dalibor Stránský (poradce ministra ŽP pro oblast jaderné energetiky)

V ČR se nachází mnoho již dříve těžených ložisek uranu a dnes už se těží pouze v lokalitě Rožná (jediný uranový důl v EU). Dostalo se nám seznámení o stavu bilančních i nebilančních zásob uranu v ČR. Pomocí prezentace byli účastníci semináře obeznámeni s postupem zpracování uranu od ložiska až po reaktor. Kompletně objasněná metoda zpracování na „žlutý koláč“, které se do roku 1991 provádělo i v MAPE Mydlovary. Objasnění poměrů těžba vývoz dovoz. A výsledným faktem asi je,že někteří lidé se zájmy těžby uranu v ČR argumentují, že uran je potřebný pro naše jaderné elektrárny. Omylem je, ale to, že námi vytěžený uran se zpracuje na „žlutý koláč“ a prodá se na světový trh na další zpracování. Ve výsledku musíme stejně koupit zahraniční produkt a proto je těžba uranu v ČR jen zajímavá komodita a ne potřeba.

 

Téma: Těžba uranu a její dopady v minulé i současné praxi

Přednášející: Peter Diehl (WISE Uranium Project)

Německy přednášející Petr Diehl za doprovodu českého překladu objasnil problematiku dopadů těžby na životní prostředí po celém světě. Přehled důsledků těžby po celém světě asi každého účastníka přesvědčil o devastujících dopadech těžby na složky ŽP. Případy znečištění podzemních vod, pitných vod a dalších úniků radioaktivity do ŽP. Prezentace nás provedla po světových uranových ložiscích a objasnila problémy spojené s těžbou a především obeznámila o finanční náročnosti sanace po ukončení těžby.

www.wise-uranium.org – Stránky světového informačního energetického ústavu WISE.

 

Téma: Pohled na oblast bývalé chemické úpravny uranových rud MAPE Mydlovary u Českých Budějovic.

Přednášející: Jaroslav Švehla (Jihočeská univerzita, katedra aplikované chemie)

Popis techniky zpracování uranových rud a dopadu na okolní prostředí. Zdůraznění překročovaných limitů radioaktivity. O  MAPE Mydlovary se dá říct, že se jedná o jednu z nejnebezpečnějších starých ekologických zátěží po minulém režimu v ČR. Okolí bývalé úpravny lemuje téměř 300ha odkališť které znečišťují okolí kontaminovaným prachem a nící podzemní vody v okolních obcích. Asi hlavním důvodem je fakt, že za doby kdy se budovala odkaliště se použili jako vhodné lokality zbytkové jámy po těžbě lignitu v okolí ty nebyly nijak zaizolovány proti úniku látek do podloží a spodních vod. V současné době se podzemními vodami šíří znečištění rychlostí 36m za rok a v okolních obcích vzrůstá počet onemocnění díky vlivu nebezpečných látek a radiace z odkališť. V Mydlovarské úpravně se zpracovávala ruda z celé ČR a i ze zahraničí. V současné době se řeší problematika rekultivací obrovské plochy odkališť. V současné době je asi 1/3 „zrekultivována“ zakryta a na dalších se provádí. Rekultivační práce provádí DIAMO s. p. a zaváží bývalé lignitové doly hluboké až 30 metru a plné odpadů ze zpracování pneumatikami a popílkem ze spaloven. Takovýto nepřípustný způsob rekultivace je dokonce patentován. Což je šokující fakt. Nejenom že se tímto procesem mění odkaliště ve skládku pneumatik a nebezpečného odpadu, ale v budoucnu se předpokládá,že materiál, kterým se rekultivuje, způsobí ještě velké komplikace. Počítá se se zpracováním EIA dokumentace a řešení problému. Bohužel známá skutečnost je nedostatek peněz na likvidaci této zátěže, kterou nedokáže plně zafinancovat ani EU ze svých fondů.

 

 

Téma: Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Přednášející: MUDr. Miroslav Šuta (konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik)

Přehled historie dobývání a s ním spojených onemocnění. Objasnění rizik a nebezpečí pro horníky těžící hlubině uran. Poločasy rozpadu uranu. Nebezpečnost prachu při těžbě a zpracování uranu.

 

 

Téma: Historie Podještědí versus uran

Přednášející: PhDr. Tomáš Edel (řiditel Podještědského muzea)

Historické ohlédnutí za hodnotou krajiny v nedávné historii i současnosti. Rizika spojená s opětovnou těžbou. Kulturní a sociální hodnota krajiny v Podještědí.

Téma: Postavení dotčené veřejnosti v českém horním právu

Přednášející: Mgr. Tomáš Erbák (Ateliér pro ŽP)

Objasnění prostředků ochrany ŽP před plánovanou těžbou v Podještědí. Možnosti obcí se bránit a účastnit řízení.

 

Téma: Vyhlašování CHLÚ z pohledu účastníka řízení

Přednášející: Martin Bobek (místostarosta obce Český Dub)

Seznámení s problematikou jednání ohledně stanovení CHLÚ Kotel-Osečná. Nevhodné chování Liberecké pobočky MŽP a nedokonalost horního zákona v ohledech na dotčené obce a lidi.

 

Téma: Odpor místních obyvatel z hlediska samosprávy

Přednášející: Jiří Kořínek (starosta Janova Dolu)

Popis aktivit a odporu obyvatel Podještědí a následné vzniknutí občanského sdružení. Příčiny vzniku odporu, organizace a současné aktivity.

Téma: Ohlédnutí za protesty občanů proti těžbě uranu v oblasti Kotel-Osečná

Přednášející: Mgr. Dana Jadrná (člen výboru o. s. Naše Podještědí)

Seznámení se s aktivitami občanského sdružení v lokalitě Podještědí. Popis proběhlých protestních akcí.

 

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601